<div dir="ltr"><div>executant el deja-up  en cònsola dona un  error desconegut però he pescat això</div><div>Traceback (innermost last):<br>  File "/usr/bin/duplicity", line 106, in <module><br>    with_tempdir(main)<br>  File "/usr/bin/duplicity", line 92, in with_tempdir<br>    fn()<br>  File "/usr/lib/python3/dist-packages/duplicity/dup_main.py", line 1525, in main<br>    action = commandline.ProcessCommandLine(sys.argv[1:])<br>  File "/usr/lib/python3/dist-packages/duplicity/commandline.py", line 1175, in ProcessCommandLine<br>    globals.backend = backend.get_backend(args[0])<br>  File "/usr/lib/python3/dist-packages/duplicity/backend.py", line 225, in get_backend<br>    obj = get_backend_object(url_string)<br>  File "/usr/lib/python3/dist-packages/duplicity/backend.py", line 211, in get_backend_object<br>    return factory(pu)<br>  File "/usr/lib/python3/dist-packages/duplicity/backends/giobackend.py", line 82, in __init__<br>    ensure_dbus()<br>  File "/usr/lib/python3/dist-packages/duplicity/backends/giobackend.py", line 37, in ensure_dbus<br>    output = p.communicate()[0].decode("utf8", errors="replace")<br> AttributeError: 'str' object has no attribute 'decode'</div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">Missatge de Joan Riudavets <<a href="mailto:joan.riudavets@gmail.com">joan.riudavets@gmail.com</a>> del dia dj., 7 de gen. 2021 a les 20:38:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div>amb el terminal</div><div>joan@Joan-taula:~$ deja-dup<br><br>(org.gnome.DejaDup:4005): Gtk-WARNING **: 20:35:17.026: Could not load a pixbuf from icon theme.<br>This may indicate that pixbuf loaders or the mime database could not be found.<br></div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">Missatge de Joan Riudavets <<a href="mailto:joan.riudavets@gmail.com" target="_blank">joan.riudavets@gmail.com</a>> del dia dj., 7 de gen. 2021 a les 20:33:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div>hola</div><div>normalment faig còpies de seguretat amb l'Eina de còpies de seguretat Déjà Dup que entra amb l'Ubuntu. Ahir vaig fer-la sense problemes.</div><div>A causa que vaig reparticionar unes particions sense problemes però el sistema arrancava molt lentament he decidit instal·lar de nou l'Ubuntu 20.04.1 LTS que és el que tenia.</div><div>A l'hora de recuperar la còpia de seguretat no hi ha forma amb la última còpia la d'ahir. Me demana el password  i després me  dona Ha fallat amb un error desconegut.</div><div><br></div><div>sols he pogut restaurar una de fa més d'un mes.</div><div>sabeu alguna manera per poder recuperar la última</div><div>merçi<br></div><div><br>-- <br><div dir="ltr">usuari ubuntu:13128<br>Linux user number 457913.<br>Clau gpg IDE C5164F26<font face="Arial, sans-serif" color="#ffffff"><span style="font-size:14px;line-height:18px"><b><br></b></span></font></div></div></div>
</blockquote></div><br clear="all"><br>-- <br><div dir="ltr">usuari ubuntu:13128<br>Linux user number 457913.<br>Clau gpg IDE C5164F26<font face="Arial, sans-serif" color="#ffffff"><span style="font-size:14px;line-height:18px"><b><br></b></span></font></div>
</blockquote></div><br clear="all"><br>-- <br><div dir="ltr" class="gmail_signature">usuari ubuntu:13128<br>Linux user number 457913.<br>Clau gpg IDE C5164F26<font face="Arial, sans-serif" color="#ffffff"><span style="font-size:14px;line-height:18px"><b><br></b></span></font></div>