<div dir="ltr">Bon dia,<div><br></div><div>porto força estona intentant arreglar un paquet trencat en un sistema, el cas és que l'ordinador és força crític i no el vull deixar fora de combat així com així... cosa que algun altre cop ja m'ha passat :-) Em podeu dir com m'ho podria fer? La sortida del apt-get -f install és:</div><div><br></div><div><****************></div><div><div>S'està llegint la llista de paquets… Fet </div><div>S'està construint l'arbre de dependències       </div><div>S'està llegint la informació de l'estat… Fet</div><div>S'estan corregint les dependències… Fet</div><div>Els paquets següents s'han instaŀlat automàticament i ja no són necessaris:</div><div>  libdirectfb-1.2-9 libiso9660-8 libvcdinfo0 libxcb-composite0</div><div>Empreu «sudo apt autoremove» per a suprimir-los.</div><div>The following additional packages will be installed:</div><div>  libvlccore8</div><div>S'actualitzaran els paquets següents:</div><div>  libvlccore8</div><div>1 actualitzats, 0 nous a instaŀlar, 0 a suprimir i 17 no actualitzats.</div><div>S'ha d'obtenir 0 B/545 kB d'arxius.</div><div>Després d'aquesta operació s'empraran 133 kB d'espai en disc addicional.</div><div>Voleu continuar? [S/n] S</div><div>(S'està llegint la base de dades… hi ha 872006 fitxers i directoris instal·lats actualment.)</div><div>S'està preparant per a desempaquetar …/libvlccore8_3.0.0~~git20171210+r73147+99~ubuntu16.04.1_amd64.deb…</div><div>S'està desempaquetant libvlccore8:amd64 (3.0.0~~git20171210+r73147+99~ubuntu16.04.1) sobre (2.2.2-5ubuntu0.16.04.4)…</div><div>dpkg: s'ha produït un error en processar l'arxiu /var/cache/apt/archives/libvlccore8_3.0.0~~git20171210+r73147+99~ubuntu16.04.1_amd64.deb (--unpack):</div><div> s'està intentant sobreescriure «/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libvlccore.so.9.0.0», que també està en el paquet libvlccore9:amd64 4.0.0~rc1~~git20180224+r74497+127~ubuntu16.04.1</div><div>dpkg-deb: s'ha produït un error: el subprocés enganxa ha estat finalitzat pel senyal (La canonada s’ha trencat)</div><div>S'estan processant els activadors per a libc-bin (2.23-0ubuntu10)…</div><div>S'han trobat errors en processar:</div><div> /var/cache/apt/archives/libvlccore8_3.0.0~~git20171210+r73147+99~ubuntu16.04.1_amd64.deb</div><div>E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)</div></div><div><*******************></div><div><br></div><div>Gràcies !!</div></div>