<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    <div class="moz-cite-prefix"><font color="#000099">Hola!<br>
        Doncs malament, per què com sóc un manifaser havia seguit les
        indicacions que hi ha a les dos webs que indicava<br>
        <a class="moz-txt-link-freetext"
          href="http://universo-digital.net/instalar-wordpress-ubuntu-16-04/">http://universo-digital.net/instalar-wordpress-ubuntu-16-04/</a><br>
        <a class="moz-txt-link-freetext"
href="http://universo-digital.net/como-instalar-phpmyadmin-ubuntu-16-04/">http://universo-digital.net/como-instalar-phpmyadmin-ubuntu-16-04/</a><br>
        <br>
        i he arribat a un punt que fins i tot posant el mateix que tu
        poses dintre de mysql> , usuari i password (com a les webs)
        després no podia ni entrar, doncs no em reconeixia les dades
        d'accés i mira que les havia apuntades, doncs ni flowers tu...?<br>
        Finalment mirant altres web per com solucionar això del
        password, he tret el password, entrant a un fitxer de
        configuració que s'indicava. No recorde on, fins i tot acabe de
        mirar historial i n.p.i amb l'enrenou de webs que he mirat.<br>
        Total que he accedit a phpmyadmin però que m'avisa de dues
        coses:<br>
        -<span style="font-family: sans-serif; font-size: 13.12px;
          font-style: normal; font-variant-ligatures: normal;
          font-variant-caps: normal; font-weight: normal;
          letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px;
          text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;
          -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(232,
          238, 241); text-decoration-style: initial;
          text-decoration-color: initial; display: inline ! important;
          float: none;"><span> </span>Nota: phpMyAdmin obté els
          permisos de l'usuari directament de les taules de permisos de
          MySQL. El contingut d'aquestes taules pot ser diferent dels
          permisos que utilitza el servidor si s'han fet canvis
          manualment. En aquest cas, es necessari<span> </span></span><a
href="http://127.0.0.1/phpmyadmin/server_privileges.php?flush_privileges=1&token=9bf8025cbf2704b1f191e04edbd2a67e"
          id="reload_privileges_anchor" style="text-decoration:
          underline; cursor: pointer; outline: medium none; font-family:
          sans-serif; font-size: 13.12px; font-style: normal;
          font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;
          font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align:
          start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space:
          normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;">recarregar
          els permisos</a><span style="font-family: sans-serif;
          font-size: 13.12px; font-style: normal;
          font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;
          font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align:
          start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space:
          normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;
          background-color: rgb(232, 238, 241); text-decoration-style:
          initial; text-decoration-color: initial; display: inline !
          important; float: none;"><span> </span>abans de continuar.<br>
          -  </span><span style="font-family: sans-serif; font-size:
          13.12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal;
          font-variant-caps: normal; font-weight: normal;
          letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px;
          text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;
          -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255,
          192, 203); text-decoration-style: initial;
          text-decoration-color: initial; display: inline ! important;
          float: none;"><span></span>La connexió de l'usuari de control
          ha fallat, tal com està definida ara a la configuració.<br>
        </span><br>
        Llavors, agraeixo tot el que em dius, però com puc encabir el
        que em dius a partir d'on em trobe.  ?????</font><br>
      <br>
      El 31/08/17 a les 08:28, Miki ha escrit:<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
cite="mid:CAKMHKemZAfYxn1eEe1jG73FZVMtz6aXPLKiES2_EKBcJ99__ig@mail.gmail.com">
      <div dir="ltr">
        <div>
          <div>
            <div>
              <div>
                <div>
                  <div>
                    <div>
                      <div>
                        <div>
                          <div>
                            <div>
                              <div>
                                <div>
                                  <div>
                                    <div>
                                      <div>
                                        <div>
                                          <div>
                                            <div>
                                              <div>Bones Joan Carles, de
                                                res ;)<br>
                                                <br>
                                              </div>
                                              Som-hi doncs, per instalar
                                              el wordpress només et cal
                                              crear-li una base de dades
                                              (i un usuari per ell
                                              millor...):</div>
                                            <div><br>
                                            </div>
                                            <div>Et fico en negreta el
                                              que pots canviar i el que
                                              has de recordar per
                                              després. La part que
                                              escriu tu i pose en verd
                                              sí l'havia fet, excepte
                                              amb el tema comentat del
                                              password. La resta que
                                              poses...tu diràs.<br>
                                            </div>
                                          </div>
                                        </div>
                                      </div>
                                    </div>
                                  </div>
                                </div>
                              </div>
                            </div>
                          </div>
                        </div>
                      </div>
                    </div>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </blockquote>
    -----------------------------------------------------------------<br>
    <font color="#000099">Alternativament, com pel Bages està caent un
      aigüat de nassos, estic provant amb el portàtil el Xampp i va de
      luxe només amb "el petit problema" que diu que Apache ja hi era i
      donava error per que la resta de coses ha anat de luxe tu.<br>
      Evidentment és altre tema. No continue.</font><br>
    <br>
    <blockquote type="cite"
cite="mid:CAKMHKemZAfYxn1eEe1jG73FZVMtz6aXPLKiES2_EKBcJ99__ig@mail.gmail.com">
      <div dir="ltr">
        <div>
          <div>
            <div>
              <div>
                <div>
                  <div>
                    <div>
                      <div>
                        <div>
                          <div>
                            <div>
                              <div>
                                <div>
                                  <div>
                                    <div>
                                      <div>
                                        <div>
                                          <div>
                                            <div><br>
                                            </div>
                                            <div>Creem la bbdd<br>
                                            </div>
                                            <div><br>
                                            </div>
                                            $mysql -u root -p<br>
                                            Enter password:<br>
                                            Welcome to the MySQL
                                            monitor.  Commands end with
                                            ; or \g.<br>
                                            Your MySQL connection id is
                                            5340 to server version:
                                            3.23.54<br>
                                             <br>
                                            <font color="#009900">Type
                                              'help;' or '\h' for help.
                                              Type '\c' to clear the
                                              buffer.<br>
                                               <br>
                                              mysql> CREATE DATABASE
                                              <b>wordpress</b>;<br>
                                              Query OK, 1 row affected
                                              (0.00 sec)<br>
                                               <br>
                                              mysql> GRANT ALL
                                              PRIVILEGES ON <b>wordpress</b>.*
                                              TO '<b>nomusuariwp</b>'@'localhost'
                                              IDENTIFIED BY '<b>unpassword</b>';<br>
                                              Query OK, 0 rows affected
                                              (0.00 sec)<br>
                                                <br>
                                              mysql> FLUSH
                                              PRIVILEGES;<br>
                                              Query OK, 0 rows affected
                                              (0.01 sec)<br>
                                              <br>
                                              mysql> EXIT<br>
                                              Bye<br>
                                              $ </font><br>
                                            <br>
                                          </div>
                                          Baixem i descomprimim el
                                          wordpress</div>
                                      </div>
                                    </div>
                                  </div>
                                  cd /var/www<br>
                                  /var/www$ sudo wget <a
                                    href="https://ca.wordpress.org/wordpress-4.8.1-ca.tar.gz"
                                    moz-do-not-send="true">https://ca.wordpress.org/wordpress-4.8.1-ca.tar.gz</a><br>
                                </div>
                                /var/www$ sudo tar -xzvf
                                wordpress-4.8.1-ca.tar.gz<br>
                              </div>
                            </div>
                            /var/www$ sudo chown -R www-data.www-data
                            wordpress</div>
                          <div><br>
                          </div>
                          <div>/var/www$ cd wordpress</div>
                          <div>/var/www/wordpress$ sudo cp
                            wp-config-sample.php wp-config.php</div>
                          <div><br>
                          </div>
                          <div>Aquí toca editar la config amb el teu
                            editor preferit, et recomano geany per
                            exemple:</div>
                          <div>/var/www/wordpress$ sudo aptitude install
                            geany</div>
                          <div><br>
                          </div>
                          <div>/var/www/wordpress$ sudo geany
                            wp-config.php</div>
                          <div><br>
                          </div>
                          <div>Fiques les dades de la bbdd creada abans:</div>
                          <div><br>
                          </div>
                          <div>define('DB_NAME', '<b>wordpress</b>');<br>
                            define('DB_USER', '<b>nomusuariwp</b>');<br>
                            define('DB_PASSWORD', '<b>unpassword</b>');<br>
                            <br>
                          </div>
                          <div>Vas a aquesta url:<br>
                            <a
                              href="https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/"
                              moz-do-not-send="true">https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/</a></div>
                          <div><br>
                          </div>
                          <div>I copies el que et surti reemplaçant tot
                            aquest tros:</div>
                          <div><br>
                          </div>
                          <div>define('AUTH_KEY',         'put your
                            unique phrase here');<br>
                            define('SECURE_AUTH_KEY',  'put your unique
                            phrase here');<br>
                            define('LOGGED_IN_KEY',    'put your unique
                            phrase here');<br>
                            define('NONCE_KEY',        'put your unique
                            phrase here');<br>
                            define('AUTH_SALT',        'put your unique
                            phrase here');<br>
                            define('SECURE_AUTH_SALT', 'put your unique
                            phrase here');<br>
                            define('LOGGED_IN_SALT',   'put your unique
                            phrase here');<br>
                            define('NONCE_SALT',       'put your unique
                            phrase here');<br>
                          </div>
                          <div><br>
                          </div>
                          <div><br>
                          </div>
                          <div>Ja pots desar el fitxer i sortir.</div>
                          <div><br>
                          </div>
                          <div>Amb això tenim el wordpress a punt</div>
                          <div><br>
                          </div>
                          <div>Et poso la config de l'apache per tal que
                            quan entris a:  <a href="http://localhost"
                              moz-do-not-send="true">http://localhost</a>
                            t'aparegui ja el wordpress:<br>
                          </div>
                          <div><br>
                          </div>
                          <div>sudo a2enmod rewrite</div>
                          <div><br>
                          </div>
                          <div>sudo geany
                            /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf</div>
                          <div><br>
                          </div>
                          Veuràs que hi ha un:<br>
                          <br>
                          DocumentRoot /var/www<br>
                          <br>
                        </div>
                        Comenta-ho i fica-li el worpdress:<br>
                        #DocumentRoot /var/www<br>
                        DocumentRoot /var/www/wordpress<br>
                        <br>
                      </div>
                      Afegeix això just a sota:<br>
                      <Directory /var/www/wordpress><br>
                              AllowOverride All<br>
                              Require all granted<br>
                      </Directory><br>
                      <br>
                    </div>
                    Desa tanca i reinicia l'apache<br>
                  </div>
                  sudo service apache2 restart<br>
                  <br>
                </div>
                i ara ja pots executar l'instalador del wordpress:<br>
                <br>
              </div>
              <a href="http://localhost/wp-admin/install.php"
                moz-do-not-send="true">http://localhost/wp-admin/install.php</a><br>
              <br>
            </div>
            I seguir les instruccions<br>
            <br>
          </div>
          Salut !<br>
        </div>
        Miki<br>
        <div>
          <div>
            <div>
              <div>
                <div>
                  <div>
                    <div>
                      <div>
                        <div>
                          <div>
                            <div><br>
                            </div>
                            <div><br>
                            </div>
                            <div><br>
                            </div>
                            <div><br>
                            </div>
                            <div>
                              <div>
                                <div>
                                  <div>
                                    <div><br>
                                    </div>
                                  </div>
                                </div>
                              </div>
                            </div>
                          </div>
                        </div>
                      </div>
                    </div>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
      <br>
    </blockquote>
    <p><br>
    </p>
    <pre class="moz-signature" cols="72">-- 
Salutacions,

Joan Carles
Usuari GNU/Linux #324197#
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://counter.li.org/">http://counter.li.org/</a>

</pre>
  </body>
</html>