<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    <div class="moz-cite-prefix">El 02/06/17 a les 18:14, Joan Carles ha
      escrit:<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
      cite="mid:0bd775aa-af96-d08d-2092-60bbba6b2a00@gmail.com">
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
      <div class="moz-cite-prefix">El 02/06/17 a les 08:02, Aniol Martí
        ha escrit:<br>
      </div>
      <blockquote type="cite"
        cite="mid:3c29e3cd-e03a-a9a9-4fe8-a2c2d96f63f6@caliu.cat">
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
          charset=utf-8">
        <div class="moz-cite-prefix">On 06/02/17 07:11, Joan Carles
          wrote:<br>
        </div>
        <blockquote type="cite"
          cite="mid:fab77b00-dd13-50db-42c6-2cee85a22096@gmail.com">
          <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
            charset=utf-8">
          <div class="moz-cite-prefix">El 01/06/17 a les 23:52, Aniol
            Martí ha escrit:<br>
          </div>
          <blockquote type="cite"
            cite="mid:26b0284d-53a3-080f-8784-003648c80461@caliu.cat">
            <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
              charset=utf-8">
            <div class="moz-cite-prefix">On 06/01/17 20:43, Joan Carles
              wrote:<br>
            </div>
            <blockquote type="cite"
              cite="mid:00109450-bb2e-fda4-fca0-bb376ac9bb90@gmail.com">
              <meta http-equiv="content-type" content="text/html;
                charset=utf-8">
              <p>Bona tarda!</p>
              <p>Bo, com neòfit en informàtica, encara que molts anys
                fent servir ubuntu em trobe amb un problema, que a veure
                si podeu ajudar-me.</p>
              <p>Estic fent un curs de edició i publicació pàgines
                web(html5,css3, javascript), el tema que més m'interessa
                surt quan hem de pasar els fitxers a un servidor local
                amb php per penjar el darrer projecte i ver la web final
                pública.</p>
              <p>A classe treballem amb windows(Vista) i ens han fet
                instal.lar, al pen on guardem la feina de cada dia, el
                UsbServer i podem accedir, però a casa amb Ubuntu 16.04,
                he seguit les passes que he trobat al web de</p>
              <p><a class="moz-txt-link-freetext"
href="http://infinitubuntu.blogspot.com.es/2016/04/montar-servidor-web-ubuntu-16.04-lamp-php-mysql-apache2.html"
                  moz-do-not-send="true">http://infinitubuntu.blogspot.com.es/2016/04/montar-servidor-web-ubuntu-16.04-lamp-php-mysql-apache2.html</a></p>
              <p>i cap problema a l'instal.lació però després no puc
                llegir els fitxers php i realment no se per on surtir
                per què el professor m'ha dit que ell amb temes de casa
                no pot fer res (i ho veig lògic) i clar el temps que
                tinc s'escurça i no puc fer feina a casa.</p>
              <p>He trobat un <a moz-do-not-send="true"
                  href="https://www.virtualhere.com/usb_server_software">Linux
                  Usb Server</a> però no se si pot servir-me.</p>
              <p>Potser us falta informació del que tinc al meu equip
                però ara mateix no se quina proporcionar-vos.<br>
              </p>
              <p>Si algú pot donar-me un cop de mà o indicació possible,
                s'agrairia.</p>
              <p><br>
              </p>
              <p><br>
              </p>
              <pre class="moz-signature" cols="72">-- 
Salutacions,

Joan Carles
Usuari GNU/Linux #324197#
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://counter.li.org/" moz-do-not-send="true">http://counter.li.org/</a>

</pre>
              <br>
              <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
              <br>
            </blockquote>
            <p>Hola Joan Carles,</p>
            <p>Prova de crear el fitxer <b>info.php</b> al directori <b>/var/www/html
              </b>del servidor web. El fitxer ha de contenir aquestes
              línies: <br>
            </p>
            <pre><code><?php

// Show all information, defaults to INFO_ALL
phpinfo();

?></code>
</pre>
            <p><br>
            </p>
            <p>Un cop fet, obre un navegador i accedeix a <a
                class="moz-txt-link-freetext"
                href="http://127.0.0.1/info.php" moz-do-not-send="true">http://127.0.0.1/info.php</a>
              a veure què et surt.</p>
            <p><br>
            </p>
            <p>Salut!</p>
            <p><br>
            </p>
            <pre><code></code></pre>
            <div class="moz-signature">-- <br>
              <meta charset="UTF-8">
              Aniol Martí gpg C6F0514F <br>
              <a href="https://www.aniolmarti.cat"
                moz-do-not-send="true">http://www.aniolmarti.cat</a> <br>
              <br>
              Linux Registered User #614499 <br>
              __________________________________________ <br>
              P Abans d'imprimir aquest correu pensa bé si és necessari
              fer-ho. </div>
            <br>
            <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
            <br>
          </blockquote>
          <p>Hola!</p>
          <p>Doncs em surt, que no puc accedir. Afegeixo captura
            pantalla també.<br>
          </p>
          <pre class="moz-signature" cols="72">-- 
Salutacions,

Joan Carles
Usuari GNU/Linux #324197#
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://counter.li.org/" moz-do-not-send="true">http://counter.li.org/</a>

</pre>
          <br>
          <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
          <br>
        </blockquote>
        <p>Bon dia!</p>
        <p>M'he mirat la guia que vas seguir i diria que ja veig d'on ve
          el problema. A la guia et suggereixen que canviïs l'arrel del
          servidor web a un directori del teu home (en aquest cas
          sitios). Suposant que vas crear el directori "Sitios" dins del
          teu home fes un "chown -R <ElTeuUsuari>:www-data
          /home/ElTeuUsuari/Sitios". Per assegurar que les
          configuracions estiguin bé, ens podries passar el contingut
          dels fitxers /etc/apache2/apache2.conf i
          /etc/apache2/sites-available/000-default.conf ? Per fer-ho, et
          suggereixo que utilitzis una eina com l'etherpad de Mozilla
          [0].<br>
        </p>
        <p><br>
        </p>
        <p>[0]: <a class="moz-txt-link-freetext"
            href="https://public.etherpad-mozilla.org/"
            moz-do-not-send="true">https://public.etherpad-mozilla.org/</a></p>
        <p><br>
        </p>
        <p>Salut!</p>
        <p><br>
        </p>
        <div class="moz-signature">-- <br>
          <meta charset="UTF-8">
          Aniol Martí gpg C6F0514F <br>
          <a href="https://www.aniolmarti.cat" moz-do-not-send="true">http://www.aniolmarti.cat</a>
          <br>
          <br>
          Linux Registered User #614499 <br>
          __________________________________________ <br>
          P Abans d'imprimir aquest correu pensa bé si és necessari
          fer-ho. </div>
        <br>
        <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
        <br>
      </blockquote>
      <p>Hola!</p>
      <p>Si ho faig amb l'eina que dius. No em deixa:</p>
      <p><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Times New
          Roman"; font-size: medium; font-style: normal;
          font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;
          font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2;
          text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none;
          white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px;
          -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style:
          initial; text-decoration-color: initial; display: inline
          !important; float: none;">Cannot GET
          /p//etc/apache2/sites-available/000-default.conf   i  </span>Cannot
        GET /p//etc/apache2/apache2.conf <br>
      </p>
      <p>No se per què se li posa una p, quan he mirat i no tenia cap
        espai davant. Per tant t'envie el contingut dels fitxers a qui
        sota.</p>
      <p>Del segon:</p>
      <p># This is the main Apache server configuration file.  It
        contains the<br>
        # configuration directives that give the server its
        instructions.<br>
        # See <a class="moz-txt-link-freetext"
          href="http://httpd.apache.org/docs/2.4/"
          moz-do-not-send="true">http://httpd.apache.org/docs/2.4/</a>
        for detailed information about<br>
        # the directives and /usr/share/doc/apache2/README.Debian about
        Debian specific<br>
        # hints.<br>
        #<br>
        #<br>
        # Summary of how the Apache 2 configuration works in Debian:<br>
        # The Apache 2 web server configuration in Debian is quite
        different to<br>
        # upstream's suggested way to configure the web server. This is
        because Debian's<br>
        # default Apache2 installation attempts to make adding and
        removing modules,<br>
        # virtual hosts, and extra configuration directives as flexible
        as possible, in<br>
        # order to make automating the changes and administering the
        server as easy as<br>
        # possible.<br>
        <br>
        # It is split into several files forming the configuration
        hierarchy outlined<br>
        # below, all located in the /etc/apache2/ directory:<br>
        #<br>
        #    /etc/apache2/<br>
        #    |-- apache2.conf<br>
        #    |    `--  ports.conf<br>
        #    |-- mods-enabled<br>
        #    |    |-- *.load<br>
        #    |    `-- *.conf<br>
        #    |-- conf-enabled<br>
        #    |    `-- *.conf<br>
        #     `-- sites-enabled<br>
        #         `-- *.conf<br>
        #<br>
        #<br>
        # * apache2.conf is the main configuration file (this file). It
        puts the pieces<br>
        #   together by including all remaining configuration files when
        starting up the<br>
        #   web server.<br>
        #<br>
        # * ports.conf is always included from the main configuration
        file. It is<br>
        #   supposed to determine listening ports for incoming
        connections which can be<br>
        #   customized anytime.<br>
        #<br>
        # * Configuration files in the mods-enabled/, conf-enabled/ and
        sites-enabled/<br>
        #   directories contain particular configuration snippets which
        manage modules,<br>
        #   global configuration fragments, or virtual host
        configurations,<br>
        #   respectively.<br>
        #<br>
        #   They are activated by symlinking available configuration
        files from their<br>
        #   respective *-available/ counterparts. These should be
        managed by using our<br>
        #   helpers a2enmod/a2dismod, a2ensite/a2dissite and
        a2enconf/a2disconf. See<br>
        #   their respective man pages for detailed information.<br>
        #<br>
        # * The binary is called apache2. Due to the use of environment
        variables, in<br>
        #   the default configuration, apache2 needs to be
        started/stopped with<br>
        #   /etc/init.d/apache2 or apache2ctl. Calling /usr/bin/apache2
        directly will not<br>
        #   work with the default configuration.<br>
        <br>
        <br>
        # Global configuration<br>
        #<br>
        <br>
        #<br>
        # ServerRoot: The top of the directory tree under which the
        server's<br>
        # configuration, error, and log files are kept.<br>
        #<br>
        # NOTE!  If you intend to place this on an NFS (or otherwise
        network)<br>
        # mounted filesystem then please read the Mutex documentation
        (available<br>
        # at <a class="moz-txt-link-rfc1738"
          href="http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/core.html#mutex"
          moz-do-not-send="true"><URL:http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/core.html#mutex></a>);<br>
        # you will save yourself a lot of trouble.<br>
        #<br>
        # Do NOT add a slash at the end of the directory path.<br>
        #<br>
        #ServerRoot "/etc/apache2"<br>
        <br>
        #<br>
        # The accept serialization lock file MUST BE STORED ON A LOCAL
        DISK.<br>
        #<br>
        #Mutex <a class="moz-txt-link-freetext" href="file:$"
          moz-do-not-send="true">file:$</a>{APACHE_LOCK_DIR} default<br>
        <br>
        #<br>
        # The directory where shm and other runtime files will be
        stored.<br>
        #<br>
        <br>
        DefaultRuntimeDir ${APACHE_RUN_DIR}<br>
        <br>
        #<br>
        # PidFile: The file in which the server should record its
        process<br>
        # identification number when it starts.<br>
        # This needs to be set in /etc/apache2/envvars<br>
        #<br>
        PidFile ${APACHE_PID_FILE}<br>
        <br>
        #<br>
        # Timeout: The number of seconds before receives and sends time
        out.<br>
        #<br>
        Timeout 300<br>
        <br>
        #<br>
        # KeepAlive: Whether or not to allow persistent connections
        (more than<br>
        # one request per connection). Set to "Off" to deactivate.<br>
        #<br>
        KeepAlive On<br>
        <br>
        #<br>
        # MaxKeepAliveRequests: The maximum number of requests to allow<br>
        # during a persistent connection. Set to 0 to allow an unlimited
        amount.<br>
        # We recommend you leave this number high, for maximum
        performance.<br>
        #<br>
        MaxKeepAliveRequests 100<br>
        <br>
        #<br>
        # KeepAliveTimeout: Number of seconds to wait for the next
        request from the<br>
        # same client on the same connection.<br>
        #<br>
        KeepAliveTimeout 5<br>
        <br>
        <br>
        # These need to be set in /etc/apache2/envvars<br>
        User ${APACHE_RUN_USER}<br>
        Group ${APACHE_RUN_GROUP}<br>
        <br>
        #<br>
        # HostnameLookups: Log the names of clients or just their IP
        addresses<br>
        # e.g., <a class="moz-txt-link-abbreviated"
          href="http://www.apache.org" moz-do-not-send="true">www.apache.org</a>
        (on) or 204.62.129.132 (off).<br>
        # The default is off because it'd be overall better for the net
        if people<br>
        # had to knowingly turn this feature on, since enabling it means
        that<br>
        # each client request will result in AT LEAST one lookup request
        to the<br>
        # nameserver.<br>
        #<br>
        HostnameLookups Off<br>
        <br>
        # ErrorLog: The location of the error log file.<br>
        # If you do not specify an ErrorLog directive within a
        <VirtualHost><br>
        # container, error messages relating to that virtual host will
        be<br>
        # logged here.  If you *do* define an error logfile for a
        <VirtualHost><br>
        # container, that host's errors will be logged there and not
        here.<br>
        #<br>
        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log<br>
        <br>
        #<br>
        # LogLevel: Control the severity of messages logged to the
        error_log.<br>
        # Available values: trace8, ..., trace1, debug, info, notice,
        warn,<br>
        # error, crit, alert, emerg.<br>
        # It is also possible to configure the log level for particular
        modules, e.g.<br>
        # "LogLevel info ssl:warn"<br>
        #<br>
        LogLevel warn<br>
        <br>
        # Include module configuration:<br>
        IncludeOptional mods-enabled/*.load<br>
        IncludeOptional mods-enabled/*.conf<br>
        <br>
        # Include list of ports to listen on<br>
        Include ports.conf<br>
        <br>
        <br>
        # Sets the default security model of the Apache2 HTTPD server.
        It does<br>
        # not allow access to the root filesystem outside of /usr/share
        and /var/www.<br>
        # The former is used by web applications packaged in Debian,<br>
        # the latter may be used for local directories served by the web
        server. If<br>
        # your system is serving content from a sub-directory in /srv
        you must allow<br>
        # access here, or in any related virtual host.<br>
        <Directory /><br>
            Options FollowSymLinks<br>
            AllowOverride None<br>
            Require all denied<br>
        </Directory><br>
        <br>
        <Directory /usr/share><br>
            AllowOverride None<br>
            Require all granted<br>
        </Directory><br>
        <br>
        <Directory /home/$HOME/Sitios><br>
            Options Indexes FollowSymLinks<br>
            AllowOverride None<br>
            Require all granted<br>
        </Directory><br>
        <br>
        #<Directory /srv/><br>
        #    Options Indexes FollowSymLinks<br>
        #    AllowOverride None<br>
        #    Require all granted<br>
        #</Directory><br>
        <br>
        <br>
        <br>
        <br>
        # AccessFileName: The name of the file to look for in each
        directory<br>
        # for additional configuration directives.  See also the
        AllowOverride<br>
        # directive.<br>
        #<br>
        AccessFileName .htaccess<br>
        <br>
        #<br>
        # The following lines prevent .htaccess and .htpasswd files from
        being<br>
        # viewed by Web clients.<br>
        #<br>
        <FilesMatch "^\.ht"><br>
            Require all denied<br>
        </FilesMatch><br>
        <br>
        <br>
        #<br>
        # The following directives define some format nicknames for use
        with<br>
        # a CustomLog directive.<br>
        #<br>
        # These deviate from the Common Log Format definitions in that
        they use %O<br>
        # (the actual bytes sent including headers) instead of %b (the
        size of the<br>
        # requested file), because the latter makes it impossible to
        detect partial<br>
        # requests.<br>
        #<br>
        # Note that the use of %{X-Forwarded-For}i instead of %h is not
        recommended.<br>
        # Use mod_remoteip instead.<br>
        #<br>
        LogFormat "%v:%p %h %l %u %t \"%r\" %>s %O \"%{Referer}i\"
        \"%{User-Agent}i\"" vhost_combined<br>
        LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %O \"%{Referer}i\"
        \"%{User-Agent}i\"" combined<br>
        LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %O" common<br>
        LogFormat "%{Referer}i -> %U" referer<br>
        LogFormat "%{User-agent}i" agent<br>
        <br>
        # Include of directories ignores editors' and dpkg's backup
        files,<br>
        # see README.Debian for details.<br>
        <br>
        # Include generic snippets of statements<br>
        IncludeOptional conf-enabled/*.conf<br>
        <br>
        # Include the virtual host configurations:<br>
        IncludeOptional sites-enabled/*.conf<br>
        <br>
        # vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet</p>
      <p><br>
      </p>
      <p>--------------------------</p>
      <p>del primer:</p>
      <p><VirtualHost *:80><br>
            # The ServerName directive sets the request scheme, hostname
        and port that<br>
            # the server uses to identify itself. This is used when
        creating<br>
            # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the
        ServerName<br>
            # specifies what hostname must appear in the request's Host:
        header to<br>
            # match this virtual host. For the default virtual host
        (this file) this<br>
            # value is not decisive as it is used as a last resort host
        regardless.<br>
            # However, you must set it for any further virtual host
        explicitly.<br>
            #ServerName <a class="moz-txt-link-abbreviated"
          href="http://www.example.com" moz-do-not-send="true">www.example.com</a><br>
        <br>
            ServerAdmin webmaster@localhost<br>
            DocumentRoot /home/$HOME/Sitios<br>
        <br>
            # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info,
        notice, warn,<br>
            # error, crit, alert, emerg.<br>
            # It is also possible to configure the loglevel for
        particular<br>
            # modules, e.g.<br>
            #LogLevel info ssl:warn<br>
        <br>
            ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log<br>
            CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined<br>
        <br>
            # For most configuration files from conf-available/, which
        are<br>
            # enabled or disabled at a global level, it is possible to<br>
            # include a line for only one particular virtual host. For
        example the<br>
            # following line enables the CGI configuration for this host
        only<br>
            # after it has been globally disabled with "a2disconf".<br>
            #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf<br>
        </VirtualHost><br>
        <br>
        # vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet</p>
      <p>----------------------------</p>
      <p>Ja diràs.</p>
      <p><br>
      </p>
      <pre class="moz-signature" cols="72">-- 
Salutacions,

Joan Carles
Usuari GNU/Linux #324197#
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://counter.li.org/" moz-do-not-send="true">http://counter.li.org/</a>

</pre>
      <br>
      <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <br>
    </blockquote>
    <p>Ves que no sigui tema de permisos. Prova a canviar el propietari
      del directori /var/www/html i el seu contingut a "www-data".<br>
    </p>
    <pre class="moz-signature" cols="72">-- 
Eugeni J. Ojea

GnuPG id AF9B52AE
Ubuntu user #34693
Linux user #477579
______________________________________________________
"The Software like the Nations must be free. BE FREE"
</pre>
  </body>
</html>