[Ubuntu-be] [ot] welke licentie? / which license ?

Ben Bridts ben at bridts.be
Sun Jun 22 13:29:20 BST 2008


Y P wrote:
> Hallo/Hello,
> 
> een vriend is met een project bezig waarvoor hij enerzijds wel iets wil
> lossen voor de opensource wereld, anderzijds er graag een derivaat of andere
> product mee wil vervaardigen die meer financieel iets moet opbrengen:
> welke licentie, bsd? of anderen / waar in België om juridisch advies vragen
> ?
> of kunnen jullie me helpen?
> 
Juridisch advies kan ik je niet direct geven, maar bij het kiezen kan
deze website misschien wel helpen:

http://java.net/choose_license.csp#choosing

> / A friend of mine is busy with some projects; herefore he'd like to publish
> something that we may use in the opensource world, but he'd like to make
> derivate or alternate products from it and get some financial fee with it:
> which license is the good one, bsd? others?
> where to find a good juridic advisor in Belgium?
I can't help you with a juridic advisor, but this website may help you
choose a license:

http://java.net/choose_license.csp#choosing

-Ben

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-be/attachments/20080622/5d5265ef/attachment.pgp 


More information about the ubuntu-be mailing list