[Ubuntu-be] Fair 9/9

Gunirus mehercle at linux-info.be
Wed Sep 5 12:54:54 BST 2007


Ok, deze mail is enigzins laat en kort, maar ik en Stijn Leenknegt zouden de 
beurs dit weekend in Antwerpen willen doen. materiaal tot nu toe : ehm... een 
laptop en een desktop zonder scherm? Indien er IEMAND voor IETS kan zorgen, 
gelieve even een mailtje te sturen. 

Pieter
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-be/attachments/20070905/f361761d/attachment.pgp 


More information about the ubuntu-be mailing list