[Bug 52885] Re: Sync request: xapian-core 0.9.6-5

Colin Watson cjwatson at canonical.com
Thu Jul 20 15:57:59 BST 2006


[Updating] xapian-core (0 [Ubuntu] < 0.9.6-5 [Debian])
 * Trying to add xapian-core...
  - <xapian-core_0.9.6-5.dsc: downloading from http://ftp.debian.org/debian/>
  - <xapian-core_0.9.6.orig.tar.gz: downloading from http://ftp.debian.org/debian/>
  - <xapian-core_0.9.6-5.diff.gz: downloading from http://ftp.debian.org/debian/>

** Changed in: Ubuntu
       Status: Unconfirmed => Fix Released

-- 
Sync request: xapian-core 0.9.6-5
https://launchpad.net/bugs/52885More information about the ubuntu-archive mailing list