[Merge] ~tsimonq2/kubuntu-packaging/+git/kubuntu-kturtle:kubuntu_unstable into ~kubuntu-packagers/kubuntu-packaging/+git/kturtle:kubuntu_unstable

Simon Quigley tsimonq2 at ubuntu.com
Sun Jul 24 14:25:48 UTC 2016


Simon Quigley has proposed merging ~tsimonq2/kubuntu-packaging/+git/kubuntu-kturtle:kubuntu_unstable into ~kubuntu-packagers/kubuntu-packaging/+git/kturtle:kubuntu_unstable.

Requested reviews:
  Kubuntu Packagers (kubuntu-packagers)

For more details, see:
https://code.launchpad.net/~tsimonq2/kubuntu-packaging/+git/kubuntu-kturtle/+merge/301000

This fixes the merge conflicts in the debian/control file. (kubuntu_stable -> kubuntu_unstable)
-- 
Your team Kubuntu Packagers is requested to review the proposed merge of ~tsimonq2/kubuntu-packaging/+git/kubuntu-kturtle:kubuntu_unstable into ~kubuntu-packagers/kubuntu-packaging/+git/kturtle:kubuntu_unstable.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: review-diff.txt
Type: text/x-diff
Size: 1471 bytes
Desc: not available
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/kubuntu-devel/attachments/20160724/13e262f7/attachment.diff>


More information about the kubuntu-devel mailing list