[Merge] ~tsimonq2/kubuntu-packaging/+git/kubuntu-kalgebra:kubuntu_unstable into ~kubuntu-packagers/kubuntu-packaging/+git/kalgebra:kubuntu_unstable

Simon Quigley tsimonq2 at ubuntu.com
Sun Jul 24 14:02:24 UTC 2016


Simon Quigley has proposed merging ~tsimonq2/kubuntu-packaging/+git/kubuntu-kalgebra:kubuntu_unstable into ~kubuntu-packagers/kubuntu-packaging/+git/kalgebra:kubuntu_unstable.

Requested reviews:
  Kubuntu Packagers (kubuntu-packagers)

For more details, see:
https://code.launchpad.net/~tsimonq2/kubuntu-packaging/+git/kubuntu-kalgebra/+merge/300995

This fixes a merge conflict in the debian/control file. (kubuntu-stable -> kubuntu-unstable)
-- 
Your team Kubuntu Packagers is requested to review the proposed merge of ~tsimonq2/kubuntu-packaging/+git/kubuntu-kalgebra:kubuntu_unstable into ~kubuntu-packagers/kubuntu-packaging/+git/kalgebra:kubuntu_unstable.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: review-diff.txt
Type: text/x-diff
Size: 1695 bytes
Desc: not available
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/kubuntu-devel/attachments/20160724/583afc55/attachment-0001.diff>


More information about the kubuntu-devel mailing list