[Bug 964542] Re: custom shortcuts broken / shortcut menu laggy

Ubuntu Foundation's Bug Bot 964542 at bugs.launchpad.net
Sun Mar 25 16:04:45 UTC 2012


** Package changed: ubuntu => kde-workspace (Ubuntu)

-- 
You received this bug notification because you are a member of Kubuntu
Bugs, which is subscribed to kde-workspace in Ubuntu.
https://bugs.launchpad.net/bugs/964542

Title:
  custom shortcuts broken / shortcut menu laggy

To manage notifications about this bug go to:
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/kde-workspace/+bug/964542/+subscriptionsMore information about the kubuntu-bugs mailing list