[Bug 818500] Re: small typo in development/C/development.xml:100(para)

Daniel Polehn dpolehn at gmail.com
Thu Jan 26 04:33:56 UTC 2012


** Changed in: kubuntu-docs (Ubuntu)
       Status: New => Incomplete

** Changed in: kubuntu-docs (Ubuntu)
       Status: Incomplete => In Progress

** Changed in: kubuntu-docs (Ubuntu)
     Assignee: (unassigned) => Daniel Polehn (dpolehn-gmail)

-- 
You received this bug notification because you are a member of Kubuntu
Bugs, which is subscribed to kubuntu-docs in Ubuntu.
https://bugs.launchpad.net/bugs/818500

Title:
  small typo in development/C/development.xml:100(para)

To manage notifications about this bug go to:
https://bugs.launchpad.net/kubuntu-docs/+bug/818500/+subscriptionsMore information about the kubuntu-bugs mailing list