[Bug 92157] Re: kubuntu-docs fails to install

ZhengPeng Hou zhengpeng.hou at gmail.com
Wed Mar 14 09:27:03 UTC 2007


*** This bug is a duplicate of bug 91749 ***

** This bug has been marked a duplicate of bug 91749
   file confict with ubuntu-docs

-- 
kubuntu-docs fails to install
https://launchpad.net/bugs/92157
More information about the kubuntu-bugs mailing list